OM OSS

Om projekt AVTRYCK

Projektet bygger på att personer med intellektuell och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning håller skapande workshops för olika yrkesgrupper. Det kan till exempel vara färdtjänstpersonal, sjukvårdspersonal, poliser eller boendestödjare.

Vi vill skapa tillfällen att mötas där personer med funktionsvariation är i ledarroll. Vi vill lämna AVTRYCK hos våra workshopsdeltagare, bidra till ny kunskap och skapa en attitydförändring.

AVTRYCK drivs av Kultur och Kvalitet (KoK) och finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden. Projektet startade i april 2022 och pågår i tre år.

Målsättningar

Workshops till yrkesgrupper

Vi erbjuder fortbildningar till yrkesgrupper där personer med funktionsvariation leder skapande workshops. Syftet är att öka kunskap och förståelse för varandra.

Ledarskapsutbildningar

Fler personer utbildas till workshopsledare i ämnena dans, bild och samtal. Vi samarbetar med verksamheter runtom i landet.

Metod och material

Vi utvecklar ett fortbildningskoncept och skapar metodmaterial som används och sprids även efter projektets slut.

Därför finns AVTRYCK

Bland många yrkesgrupper finns det en brist på verkliga möten med personer med funktionsvariation. 

Poliser, sjukvårdspersonal och brandmän måste ibland ta snabba beslut i akuta lägen. Om man har positiva upplevelser och erfarenheter tillsammans med personer med till exempel Down Syndrom kan det hjälpa i mer krävande situationer.

Även i yrkesgrupper som möter målgruppen ofta kan det finnas behov att få ökad kunskap och reflektera över förhållningssätt och bemötande. 

Det finns kulturarbetare med funktionsvariation som har kunskap och erfarenhet av att leda workshops i dans, bild och samtal. Vi ser det som angeläget att fortsätta stärka dessa kulturarbetares röster. Och även att fler personer får möjlighet att bli workshopsledare.

De estetiska uttrycken har visat sig vara ett konstruktivt språk som ger förutsättningar för bättre kommunikation. Det möjliggör för större delaktighet och inflytande i samhället.